Leveringsvoorwaarden
Buurtzout
Strooizout per m2
sneeuw info voor kidsWinterverwachting 2017 - 2018
Verkoop Zoutkisten
 

Aansprakelijkheid bij schade door gladheid en sneeuw

Schade door glijpartij bij gladheid op het terrein van mijn werkgever, Schade door glijpartij bij gladheid op het parkeerplaats van een bedrijf of winkel .. WIE IS ER AANSPRAKELIJK? ?

Op grond van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, artikel 6:174 is er voor de bezitter van een opstal (bedrijfsterrein) een risicoaansprakelijkheid op grond van de eisen (voorkomen van gladheid) die gegeven omstandigheden (gladheid) op de opstal met zich meebrengen.

De risicoaansprakelijkheid voor schade door gladheid kent wel zijn grenzen. In de praktijk kan de aansprakelijkheid worden beperkt of zelfs komen te vervallen. De bezitter kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de gladheidbestrijdingsmaatregelen redelijkerwijs niet te nemen waren door het korte tijdsverloop tussen het ontstaan van het gevaar (gladheid) en het ontstaan van de schade. Dit ontslaat de bezitter echter niet van de gladheidbestrijdingsplicht. Het is dan ook belangrijk dat er een gladheidbestrijdingsplan voorhanden is en dat dit plan in geval van gladheid tijdig en correct wordt uitgevoerd. Kortom: zorg dat uw zaakjes van tevoren geregeld zijn!

Uitglijden in de sneeuw pech of dubbele pech ?

1) Er ligt weer een pak sneeuw, en dat kan tot schade en letsel leiden. Dat is altijd pech. Voor sneeuwval zijn de weergoden aansprakelijk, maar die zijn lastig te bereiken. Toch zijn er soms wel andere partijen aansprakelijk. Hoe zit dat nu precies Op de openbare weg wordt vaak gestrooid, maar niet overal en dat hoeft ook niet. Een mevrouw kwam door gladheid ten val toen zij uit een bus stapte. Zij stelde de gemeente aansprakelijk omdat die niet bij de bushalte had laten strooien. De rechter vond het een zaak van normaal maatschappelijk risico als men valt door gladheid. De gemeente had zich gehouden aan haar strooibeleid en kon nu eenmaal niet overal strooien. De rechter wees haar vordering daarom af.Zij moest daarom haar eigen schade dragen en had dus dubbele pech.

2) Maar soms is de beheerder wel aansprakelijk, zoals in het volgende voorbeeld. Een gast komt na het verlaten van het restaurant ten val door gladheid bij de uitgang op het terrein van het restaurant. De restauranthouder had niet gestrooid en is aansprakelijk als het slachtoffer erin slaagt om te bewijzen dat de restauranthouder begreep of had moeten begrijpen dat door de winterse gesteldheid een – ook voor de normaal oplettende voetganger - gevaarlijke situatie op het toegangspad van en naar het restaurant was ontstaan, waardoor gladheidbestrijdende maatregelen noodzakelijk waren.

3) De werkgever heeft een verdergaande zorgplicht dan de wegbeheerder. Zo kan de werknemer die onder werktijd op het terrein van de werkgever uitglijdt, de werkgever aansprakelijk stellen als die niet gestrooid heeft of geen sneeuw geruimd heeft. Gelet op de uitspraak van het Hof Den Haag van 25 september 2012 geldt dat ook als het ongeval tijdens woon-werkverkeer op het terrein van de werkgever plaatsvindt .

4) Als een werknemer onder werktijd elders uitglijdt, kan hij zijn werkgever daarvoor niet aansprakelijk stellen. Denk aan de TNT-postbezorger die uitgleed op de oprit van een woning waar zij de post wilde bezorgen. De werkgever heeft immers geen zeggenschap over het terrein van derden en van haar kan niet verwachten dat zij daar strooit of sneeuw ruimt. In zijn arrest van 11 november 2011 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever voor dit soort ongevallen (eenzijdige ongevallen van werknemers-voetgangers) ook geen verzekering ten behoeve van haar werknemers hoeft af te sluiten.Dat moet voor werknemers-autobestuurders en werknemers-fietsers weer wel.
Het kan dus verkeren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee: zorg dat u zelf niet valt, maar strooi/veeg ook uw eigen straatje schoon om niet aansprakelijk gesteld te worden! Bent u toch uitgegleden en heeft u letsel? Bel dan vrijblijvend om in te schatten of u daarvoor iemand aansprakelijk kunt stellen met mevrouw mr. J.E.M. van den Muyzenberg-van Zoelen(Lisette) van Claassen Advocaten 040-2448970. Zij is gespecialiseerd letselschadeadvocaat die uitsluitend optreedt voor slachtoffers en nabestaanden en is aangesloten bij de LSA en ASP

   Bron: Mevrouw mr. J.E.M. (Lisette) van den Muyzenberg-van Zoelen van Claassen Advocaten te Eindhoven, telefoon: 040 -2448970.

Bent u als werkgever verplicht om sneeuw te schuiven en zout te strooien op uw bedrijfsterrein?

5)
Nee, dit is niet verplicht maar wel zeer verstandig om schade(claims) van werknemers te voorkomen. Een belangrijke reminder voor tijdens de winter: als werkgever heeft u een zorgplicht voor een veilige werkplek voor uw werknemers. Indien u niet aan deze zorgplicht voldoet bent u aansprakelijk voor de schade die uw werknemers hierdoor lijden.
Stel, uw werknemer valt omdat het door sneeuwval glad is geworden op uw bedrijfsterrein. Als u geen maatregelen heeft genomen om die gladheid te voorkomen (zout strooien), is de kans groot dat de rechter u aansprakelijk acht voor de schade die de werknemer hierdoor heeft geleden.
Uit diverse uitspraken van rechters komt naar voren dat het tot de zorgplicht van u als werkgever behoort te voorkomen dat een werknemer ten val komt door gladheid op uw werkterrein . Als werkgever moet u aldus maatregelen nemen en aanwijzingen verstrekken aan uw personeel om ongevallen door gladheid te voorkomen.
 
Deze zorgplicht gaat dus ver. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de mate waarin van de werknemer voorzichtigheid en oplettendheid mocht worden verwacht ten tijde van het ongeval. Als het weer ineens omslaat en daardoor gladheid ontstaat wordt minder voorzichtigheid en oplettendheid verwacht van uw werknemers dan in een periode van aanhoudend winters weer. De hoofdregel is en blijft echter dat u als werkgever maatregelen dient te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen.
 
Hoe dan ook is het dus belangrijk dat u als werkgever zorgt voor een veilig werkterrein. Of dit nu om een geheel bedrijfsterrein gaat of het trapje van de stoep naar uw kantoor. Zet de sneeuwschuiver en het strooizout dus alvast klaar! Indien u een groot werkterrein heeft verdient het de voorkeur een protocol op te stellen wat gaat over de veiligheid van dat terrein.
 
bron: Antonia advocaten en mediators
Heeft u vragen over werkgeveraansprakelijkheid? Wilt u dat wij voor u een veiligheidsprotocol opstellen? www.antonia-advocaten.nl

Advocaat Deventer